با سلام به همه دوستان گرامی و علاقه مندان به آموزش جاوا در ITSI.IR  .

در این مطلب آموزش جاوا می خواهیم با هم چند تمرین را از دروس دهم تا سیزدهم انجام دهیم پس با ما همراه باشید .

همانند گذشته تمرینات را در سه سطح ( آسان , متوسط و سخت ) برای شما دوستان قرار خواهیم داد .

درس دهم : عبارت انتخاب if و else if در جاوا

درس یازدهم : آموزش عبارت تکرار while در جاوا

درس دوازدهم : آشنایی بیشتر با عبارت تکرار While و مراقبت کنترل تکرار

درس سیزدهم : عملگرهای تخصیص مرکب و افزاینده و کاهنده

برنامه netbeans را اجرا کنید و شروع کنید :

تمرین اول ( سطح آسان ) :

برنامه زیر چه عبارتی را چاپ می کند ؟

package traning_10_13_1;


public class Traning_10_13_1 {


  public static void main(String[] args) {
    int count = 1;
    
    while(count <=10 ){
      System.out.println(count % 2 == 1 ? "****":"++++++++");
      ++count;
    }
  }
  
}

تمرین دوم (سطح آسان ) :

برنامه زیر چه عبارتی را چاپ می کند ؟

package traning_10_13_2;

public class Traning_10_13_2 {

  public static void main(String[] args) {
    int row = 10 ;
    int column ; 
    
    while(row >= 1){
      column = 1 ;
      
      while(column <=10 ){
        System.out.print(row % 2 == 1 ? "<" : ">");
        ++column;
      }
      --row ;
      System.out.println();
    }
  }
  
}

تمرین سوم ( سطح متوسط ) :

برنامه ای در جاوا بنویسید که با استفاده از حلقه while از بین 10 عدد وارد شده بزرگترین را مشخص کند . برنامه شما باید از سه متغیر به صورت زیر استفاده کند .

counter  : یک شمارنده برای شمارش تا 10

number : عدد جاری وارد شده در برنامه

largest : بزرگترین عدد وارد شده تا اینجا

تمرین چهارم ( سطح سخت ) :

برنامه ای در جاوا بنویسید که سایز یک ضلع چهارگوش را دریافت و یک چهارگوش توخالی بر اساس آن سایز از ستاره ها ( * ) و فاصله ها چاپ کند. برنامه برای ترسیم چهارگوش ها باید بین سایز 1 تا 20 را چاپ کند . مثلا اگر سایز 5 را وارد کند خروجی باید شبیه زیر باشد

*****

*     *

*     *

*     *

*****

دوستان گرامی در این زمینه می توان تمرینات بسیار زیادی را انجام داد . می توانید با جستجو در اینترنت بسیاری تمرین در رابطه با while و یا if..else  پیدا کنید .

جواب تمرینات :

جواب تمرین اول ( خروجی برنامه به صورت زیر میباشد )

تمرینات آموزش جاوا درس دهم تا سیزدهم

خروجی تمرین اول

جواب تمرین دوم ( خروجی برنامه به صورت زیر میباشد )

تمرینات آموزش جاوا درس دهم تا سیزدهم

خروجی تمرین دوم

جواب تمرین سوم :

برنامه ای در جاوا بنویسید که با استفاده از حلقه while از بین 10 عدد وارد شده بزرگترین را مشخص کند . برنامه شما باید از سه متغیر به صورت زیر استفاده کند .

counter  : یک شمارنده برای شمارش تا 10

number : عدد جاری وارد شده در برنامه

largest : بزرگترین عدد وارد شده تا اینجا

package traning_10_13_3;
import java.util.Scanner;

public class Traning_10_13_3 {

  
  public static void main(String[] args) {
    
    int counter = 1 ;
    int number ;
    int largest=0 ;
    
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    
    while(counter <= 10 ){
       
        
       
        
        System.out.print("Enter The Number : ");
        
        number = myInput.nextInt();
        if(number>largest){
          largest = number;
        }
        counter++;
    }
    
    System.out.printf("The Largest Is : %d\n", largest);
    
  }
  
}
تمرینات آموزش جاوا درس دهم تا سیزدهم

خروجی تمرین سوم

جواب تمرین چهارم :

برنامه ای در جاوا بنویسید که سایز یک ضلع چهارگوش را دریافت و یک چهارگوش توخالی بر اساس آن سایز از ستاره ها ( * ) و فاصله ها چاپ کند. برنامه برای ترسیم چهارگوش ها باید بین سایز 1 تا 20 را چاپ کند . مثلا اگر سایز 5 را وارد کند خروجی باید شبیه زیر باشد

*****

*     *

*     *

*     *

*****

package traning_10_13_4;

import java.util.Scanner;

public class Traning_10_13_4 {

  public static void main(String[] args) {

    int row = 1;
    int column = 1;
    int number;

    Scanner input = new Scanner(System.in);

    System.out.print("Enter Number 1 To 20 : ");
    number = input.nextInt();

    if (number <= 20) {
      while (row <= number) {
        column = 1;
        System.out.print("*");
        while (column <= (number - 2)) {
          System.out.print(row == 1 || row == number ? "*" : " ");
          ++column;
        }
        ++row;
        System.out.printf("*%n");
      }
    } else {
      System.out.println("Error 1 To 20");
    }

  }
}
تمرینات آموزش جاوا درس دهم تا سیزدهم

خروجی تمرین چهارم

 

دوستان گرامی سوالی در مورد تمرینات جاوا داشتید در بخش نظرات مطرح نمایید . فایل آموزش برای شما قرار داده شد . موفق باشید و تمرین فراموش نشود .

دانلود فایل آموزش