سلام به همه دوستان گرامی و علاقه مندان به آموزش جاوا . در این آموزش جاوا می خواهیم با هم چند تمرین را حل کنیم تا هم قدرت کد نویسی ما بیشتر شود و هم بیشتر با جاوا آشنا شویم .

البته جواب تمرینات هم در پایان این آموزش برای شما قرار خواهم داد .ما تمرینات در 3 مدل رده بندی کرده ایم ( آسان , متوسط , سخت )

معیار ما برای این رده بندی این است که شما تازه جاوا را شروع کرده اید و فقط همین 5 درس را مطالعه کرده اید .

درس اول : آشنایی با زبان برنامه نویسی جاوا

درس دوم : چاپ یک عبارت متنی در جاوا

درس سوم : کار با رشته ها printf کاراکتر های escape

درس چهارم : کلاس Scanner و متد nextInt در جاوا

درس پنجم : محاسبات | تقدم عملگر ها | عملگرهای برابری و رابطه ای

برای حل این تمرینات از موارد گفته شده در این 5 درس گذشته استفاد کنید . شاید کد ها بیشتر شود و در آینده بتوانید برخی از این برنامه ها را که اکنون با 30 خط کد اجرا کردید تنها با دو خط اجرا کنید ) در این تمرینات ما فقط از اعداد صحیح استفاده میکنیم .

خب بریم سراغ تمرینات NetBeans را اجرا کنید  :

تمرین اول ( آسان ): برنامه ای بنویسید که اعداد 5,6,7,8 را چاپ کند به صورتی که ما بین هر عدد چند فاصله وجود داشته باشید . باید در این تمرین از عبارت های زیر استفاده کنید
System.out.println
System.out.print
System.out.printf

تمرین دوم ( آسان ): برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کند و عملیات های جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم را روی عددها اعمال کند .

تمرین سوم ( متوسط ) : برنامه ای بنویسید که از کاربر دو عدد را دریافت کند و مشخص کند کدام بزرگتر است و اگر با هم برابر بودند به ما یک پیغام را نمایش دهد

تمرین چهارم ( متوسط ) : برنامه بنویسید که 3 عدد را از کاربر دریافت کند و سپس مجموع و میانگین آها را محاسبه کند و در انتها کوچکترین و بزرگترین عدد را چاپ کند .

تمرین پنجم ( متوسط ): برنامه ای بنویسید که 5 عدد را از کاربر دریافت کند و بزرگترین و کوچکترین آنها را چاپ کند

تمرین ششم ( سخت ): برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر دریافت کند و مشخص کند عدد زوج است یا فرد

تمرین هفتم ( متوسط ) : برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کند و مشخص کند که آیا عدد اول حاصل ضربی از عدد دوم در خودش است یا خیر .

تمرین هشتم ( سخت ): برنامه ای بنویسید که شعاع دایره را دریافت کند و سپس قطر دایره ، محیط و مساحت آن را نمایش دهد

قطر : 2r

محیط دایره : 2πr 

مساحت : πr^2

π=3.14

تمرین نهم ( سخت ): برنامه ای بنویسید که یک عدد 5 رقمی از کاربر دریافت کند و سپس عدد را با فاصله از هم به صورت ارقام جدا نمایش دهد ( مثلا عدد 45678 را به صورت 4 5 6 7 8 نمایش دهد )می توانید برای حل این تمرین از تقسیم و باقیمانده استفاده کنید.

تمرین دهم ( متوسط ): برنامه ای بنویسید که 5 عدد را از کاربر دریافت کند و مشخص کند کدام + کدام – و کدام صفر هستند .

 

دوستان عزیز اول خوب فکر کنید تلاش کنید و در انتها جواب ها را مشاهده کنید . تنبلی هم نکنید . جاوا نیاز به تمرین زیاد دارد.

جواب تمرینات را اگر نیاز به توضیحات داشته باشد همراه با توضیح قرار میدهم ولی بهتر است خود شما به کد نگاه کنید و روابط را درک کنید .اگر سوالی در رابطه با تمرینی داشتید در بخش نظرات مطرح کنید .

جواب تمرین اول ( آسان ): برنامه ای بنویسید که اعداد 5,6,7,8 را چاپ کند به صورتی که ما بین هر عدد چند فاصله وجود داشته باشید . باید در این تمرین از عبارت های زیر استفاده کنید

package training_1;

/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_1 {

  public static void main(String[] args) {
    System.out.print("With Println : ");
    System.out.println("5 6 7 8");
    System.out.print("With Print : ");
    System.out.print("5 ");
    System.out.print("6 ");
    System.out.print("7 ");
    System.out.print("8 \n");
    System.out.print("With Printf : ");
    System.out.printf("%d %d %d %d\n", 5,6,7,8);
  }
  
}

جواب تمرین دوم ( آسان ): برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کند و عملیات های جمع ، تفریق ، ضرب و تقسیم را روی عددها اعمال کند .

package training_2;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_2 {


  public static void main(String[] args) {
   Scanner myInput = new Scanner(System.in);
   
   int number1;
   int number2;
   
   int collect ;
   int subtraction;
   int multiply;
   int divide;
   
   System.out.print("Enter First Number : ");
   number1 = myInput.nextInt();
   
   System.out.print("Enter Second Number : ");
   number2 = myInput.nextInt();
   
   collect = number1 + number2 ;
   subtraction = number1 - number2 ;
   multiply = number1 * number2 ;
   divide = number1 / number2 ;
   
   System.out.printf("Collect Is : %d\n", collect);
   System.out.printf("Subtraction is : %d\n", subtraction);
   System.out.printf("Multiply is : %d\n", multiply);
   System.out.printf("Divide is : %d\n", divide);
   
   
  }
  
}

جواب تمرین سوم ( متوسط ) : برنامه ای بنویسید که از کاربر دو عدد را دریافت کند و مشخص کند کدام بزرگتر است و اگر با هم برابر بودند به ما یک پیغام را نمایش دهد
دوستان عزیز انگلیسی نوشتن در برنامه کمی سخته ببخشید از این به بعد از فینگلیش استفاده میکنم

package training_3;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_3 {

  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    
    int number1;
    int number2;
    
    System.out.print("Adade Aval Ra Vared Konid : ");
    number1 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Dovom Ra Vared Konid : ");
    number2 = myInput.nextInt();
    
    if(number1 > number2 ){
      System.out.printf("%d Az %d Bozorg Tar Ast\n",number1,number2);
    }
    
    if(number2 > number1){
       System.out.printf("%d Az %d Bozorg Tar Ast\n",number2,number1);
    }
    
    if(number1 == number2){
       System.out.printf("%d Ba %d Mosavi Ast\n",number1,number2);
    }
    
    
  }
  
}

تمرین چهارم ( متوسط ) : برنامه بنویسید که 3 عدد را از کاربر دریافت کند و سپس مجموع و میانگین آها را محاسبه کند و در انتها کوچکترین و بزرگترین عدد را چاپ کند .

package training_4;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_4 {


  public static void main(String[] args) {
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    
    int number1;
    int number2;
    int number3;
    
    int jam ;
    int miangin;
    
    System.out.print("Adade Aval Ra Vared Konid :");
    number1 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Dovom Ra Vared Konid :");
    number2 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Sevom Ra Vared Konid :");
    number3 = myInput.nextInt();
    
    jam = number1 + number2 + number3 ;
    miangin = jam / 3 ;
    
    System.out.printf("%d + %d + %d = %d\n", number1,number2,number3,jam);
    System.out.printf("Miangin Jame Adade : %d\n", miangin);
    
    //Mohasebe Bishtarin Adad
    if(number1 > number2){
      if(number1 > number3){
        System.out.printf("%d Az Hame Bozorg Tar Ast\n", number1);
      }
    }
    
    if(number2 > number1){
      if(number2 > number3){
        System.out.printf("%d Az Hame Bozorg Tar Ast\n", number2);
      }
    }
    
    if(number3 > number1){
      if(number3 > number2){
        System.out.printf("%d Az Hame Bozorg Tar Ast\n", number3);
      }
    }
    
    //Mohasebe Kamtarin adad
    
     if(number1 < number2){
      if(number1 < number3){
        System.out.printf("%d Az Hame Kamtar Tar Ast\n", number1);
      }
    }
    
    if(number2 < number1){
      if(number2 < number3){
        System.out.printf("%d Az Hame Kamtar Tar Ast\n", number2);
      }
    }
    
    if(number3 < number1){
      if(number3 < number2){
        System.out.printf("%d Az Hame Kamtar Tar Ast\n", number3);
      }
    }
    
    
  }
  
}

تمرین پنجم ( متوسط ): برنامه ای بنویسید که 5 عدد را از کاربر دریافت کند و بزرگترین و کوچکترین آنها را چاپ کند

package training_5;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_5 {


  public static void main(String[] args) {
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    
    int number1;
    int number2;
    int number3;
    int number4;
    int number5;
    
    System.out.print("Adade Aval Ra Vared konid : ");
    number1 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Dovom Ra Vared konid : ");
    number2 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Sevom Ra Vared konid : ");
    number3 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Chaharom Ra Vared konid : ");
    number4 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Panjom Ra Vared konid : ");
    number5 = myInput.nextInt();
    
    //Adade Bozorgtar
    if(number1>number2){
      if(number1>number3){
        if(number1>number4){
          if(number1>number5){
            System.out.printf("%d Az hame BozorgTar As\n", number1);
          }
        }
      }
    }

    if(number2>number1){
      if(number2>number3){
        if(number2>number4){
          if(number2>number5){
            System.out.printf("%d Az hame BozorgTar As\n", number2);
          }
        }
      }
    }
    
    if(number3>number1){
      if(number3>number2){
        if(number3>number4){
          if(number3>number5){
            System.out.printf("%d Az hame BozorgTar As\n", number3);
          }
        }
      }
    }

    if(number4>number1){
      if(number4>number2){
        if(number4>number3){
          if(number4>number5){
            System.out.printf("%d Az hame BozorgTar As\n", number4);
          }
        }
      }
    }

    if(number5>number1){
      if(number5>number2){
        if(number5>number3){
          if(number5>number4){
            System.out.printf("%d Az hame BozorgTar As\n", number5);
          }
        }
      }
    }
    
    //Adade Kochiktar
    if(number1<number2){
      if(number1<number3){
        if(number1<number4){
          if(number1<number5){
            System.out.printf("%d Az hame Kamtar As\n", number1);
          }
        }
      }
    }

    if(number2<number1){
      if(number2<number3){
        if(number2<number4){
          if(number2<number5){
            System.out.printf("%d Az hame Kamtar As\n", number2);
          }
        }
      }
    }
    
    if(number3<number1){
      if(number3<number2){
        if(number3<number4){
          if(number3<number5){
            System.out.printf("%d Az hame Kamtar As\n", number3);
          }
        }
      }
    }

    if(number4<number1){
      if(number4<number2){
        if(number4<number3){
          if(number4<number5){
            System.out.printf("%d Az hame Kamtar As\n", number4);
          }
        }
      }
    }

    if(number5<number1){
      if(number5<number2){
        if(number5<number3){
          if(number5<number4){
            System.out.printf("%d Az hame Kamtar As\n", number5);
          }
        }
      }
    }
    
    
    

 }
  
}

جواب تمرین ششم ( سخت ): برنامه ای بنویسید که عددی را از کاربر دریافت کند و مشخص کند عدد زوج است یا فرد
( برای این تمرین باید باقیمانده عدد بر عدد 0 را بررسی کنید )

package training_6;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_6 {


  public static void main(String[] args) {
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    
    int number1;
    
    System.out.print("yek Adad Vared Konid : ");
    number1 = myInput.nextInt();
    
    if(number1 % 2 == 0 ){
      System.out.printf("%d Zoj Ast\n", number1);
    }
    
    if(number1 % 2 != 0){
      System.out.printf("%d Fard Ast\n",number1);
    }
  }
  
}

جواب تمرین هفتم ( متوسط ) : برنامه ای بنویسید که دو عدد را از کاربر دریافت کند و مشخص کند که آیا عدد اول حاصل ضربی از عدد دوم در خودش است یا خیر .
( در واقع در این تمرین ما به نوعی میخواهیم جذر را محاسبه کنیم . )

package training_7;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_7 {


  public static void main(String[] args) {
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    
    int number1;
    int number2;
    
    int b ;
    
    System.out.print("Adade Aval Ra Vared Konid: ");
    number1 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Dovom Ra Vared Konid: ");
    number2 = myInput.nextInt();
    
    b = number2 * number2 ;
    
    if(b == number1 ){
      System.out.printf("%d HaseZard %d Dar Khodash Ast .\n", number1 , number2);
    }
    
    if(b != number1 ){
      System.out.printf("%d HaseZard %d Dar Khodash Nist .\n", number1 , number2);
    }
    
    
  }
  
}

جواب : تمرین هشتم ( سخت ):برنامه ای بنویسید که شعاع دایره را دریافت کند و سپس قطر دایره ، محیط و مساحت آن را نمایش دهد

قطر : 2r

محیط دایره : 2πr 

مساحت : πr^2

π=3.14

به دلیل استفاده ار عدد اعشار در این تمرین از double استفاده میکنیم البته با دقت کمتر . در آیند نوع double را کامل توضیح خواهیم داد .

package training_8;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_8 {


  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    
    System.out.print("Shoa Ra Vared Konid :");
    int r = myInput.nextInt();
    
    double ghotr = (2*r);
    double p = 3.14 ;
    
    double mohit = (2 * p ) * r ;
    double masahat = p * (r * r );
    
    System.out.println("Ghotr : " + ghotr);
    System.out.println("Mohit : " + mohit);
    System.out.println("Masahat : " + masahat);
    
    
    
  }
  
}

جواب تمرین نهم ( سخت ): برنامه ای بنویسید که یک عدد 5 رقمی از کاربر دریافت کند و سپس عدد را با فاصله از هم به صورت ارقام جدا نمایش دهد ( مثلا عدد 45678 را به صورت 8  7  6  5  4 نمایش دهد )می توانید برای حل این تمرین از تقسیم و باقیمانده استفاده کنید.

package training_9;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_9 {


  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    
    int number ;
    
    System.out.print("Adade 5 Raghami Ra Vared Konid : ");
    number = myInput.nextInt();
    
   int n = number % 10 ;
   int n2 = number /10 ;
   
   // System.out.print(" " + n + " ");
   
   int n3 = n2 % 10 ;
   int n4 = n2 / 10 ;
   
   //System.out.print(" " + n3 + " ");
   
   int n5 = n4 % 10 ;
   int n6 = n4 / 10 ;
   
   //System.out.print(" " + n5 + " ");
   
   int n7 = n6 % 10 ;
   int n8 = n6 / 10 ;
   
   //System.out.print(" " + n7 + " ");
   
   int n9 = n8 % 10 ;
   int n10 = n8 / 10 ;
   
   //System.out.print(" " + n9 + " ");
   
   
   System.out.printf("%d %d %d %d %d\n", n9,n7,n5,n3,n);
       
       
    
  }
  
}

جواب تمرین دهم ( متوسط ): برنامه ای بنویسید که 5 عدد را از کاربر دریافت کند و مشخص کند کدام + کدام – و کدام صفر هستند .

package training_10;
import java.util.Scanner;
/**
 *
 * @author ITSI.IR
 */
public class Training_10 {


  public static void main(String[] args) {
    
    Scanner myInput = new Scanner(System.in);
    
    int number1;
    int number2;
    int number3;
    int number4;
    int number5;
    
    System.out.print("Adade Aval : ");
    number1 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Dovom : ");
    number2 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Sevom : ");
    number3 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Chaharom : ");
    number4 = myInput.nextInt();
    
    System.out.print("Adade Panjom : ");
    number5 = myInput.nextInt();
    
    if(number1>0){
      System.out.printf("%d + Ast\n",number1);
    }
    if(number1<0){
      System.out.printf("%d - Ast\n",number1);
    }
    if(number1==0){
      System.out.printf("%d Sefr Ast\n",number1);
    }
    
    
    if(number2>0){
      System.out.printf("%d + Ast\n",number2);
    }
    if(number2<0){
      System.out.printf("%d - Ast\n",number2);
    }
    if(number2==0){
      System.out.printf("%d Sefr Ast\n",number2);
    }
    
    if(number3>0){
      System.out.printf("%d + Ast\n",number3);
    }
    if(number3<0){
      System.out.printf("%d - Ast\n",number3);
    }
    if(number3==0){
      System.out.printf("%d Sefr Ast\n",number3);
    }
    
    if(number4>0){
      System.out.printf("%d + Ast\n",number4);
    }
    if(number4<0){
      System.out.printf("%d - Ast\n",number4);
    }
    if(number4==0){
      System.out.printf("%d Sefr Ast\n",number4);
    }
    
    if(number5>0){
      System.out.printf("%d + Ast\n",number5);
    }
    if(number5<0){
      System.out.printf("%d - Ast\n",number5);
    }
    if(number5==0){
      System.out.printf("%d Sefr Ast\n",number5);
    }
    
    
  }
  
}

 

دوستان عزیز میتوانید فایل های اموزش داده شده را از لینک زیر دانلود کنید . موفق و پیروز باشید .

دانلود فایل تمرینات