ITSI.IR – در یک عبارت انتخاب ، هدف برگزیدن یکی از گزینه های موجود برای انجام آن است . برای مثال فرض کنید که شرط قبولی در یک امتحان نمره ۶۰ است . عبارت شبه کد آن به صورت زیر میباشد

شرط stident’s grade is greater than or equal to 60 می تواند برقرار باشد یا نباشد . اگر شرط برقرار باشد عبارت “passed” به معنی قبول شدن به نمایش در می آید و عبارت پس از شبه کد به ترتیب اجرا می شود. ( باید به یاد داشته باشید که شبه کد یک زبان برنامه نویسی واقعی نیست ) . اگر شرط برقرا نباشد عبارت چاپ نادیده گرفته می شودو عبارت شبه کد بعدی به ترتیب اجرا خواهد شد . عبارت موجود در بدنه عبارت if رشته “passed” را به چاپ می رساند . همچنین به دندانه دار بودن این عبارت در این عبارت انتخاب دقت کنید . دندانه گذاری امری اختیار است ، اما بکارگیری آن بسیار توصیه می شود . چرا که ارتباط عبارت های مختلف برنامه نویسی را بخوبی نشان می دهند .
می توان این عبارت شبه کد if را در جاوا به صورت زیر نوشت

اگر به کد جاوا دقت کنید متوجه شباهت نزدیک آن با شبه کد خواهید شد و نقش شبه کد به عنوان یک ابزار توسعه برنامه بخوبی آشکار می شود .
در شکل زیر دیارگرام فعالیت عبارت تک انتخابی if نشان داده شده است . این دیاگرام حاوی یکی از مهمترین نمادها در یک دیاگرام فعالیت است . نماد لوزی یا نماد تصمیم نشان می دهد که باید در آن نقطه تصمیمی گرفته شود . نماد تصمیم گیری بر این نکته دلالت دارد که روند کار در امتداد مسیری به کار ادامه خواهد داد که توسط نماد نگهبان شرط تعیین می شود ( شرط برقرار است یا خیر ) . هر فلش یا بردار انتقال خارج شده از یک نماد تصمیم دارای یک نگهبان شرط است . ( در درون براکت های مربعی در بالا یا کنار فلش انتقال جای میگیرد . ) اگر شرط یک نگهبان شرط برقرار باشد ، روند کار وارد وضعیت عملی می شود که فلش انتقال به آن اشاره دارد . در شکل زیر اگر grade بزرگتر با برابر با ۶۰ باشد ، برنامه کلمه “passed” را بر روی صفحه نمایش چاپ کرده و سپس انتقال به وضعیت پایانی در این فعالیت می رسد . اگر grade کوچکتر از ۶۰ باشد ، بلافاصله برنامه به وضعیت پایانی منتقل می شود ، بدون اینکه پیغامی چاپ شود .
دقت کنید که عبارت if یک عبارت تک ورودی / تک خروجی است. همچنین دیاگرام های مابقی عبارات کنترلی نیز حاوی نماد های وضعیت اولیه ، فلش های انتقال ، وضعیت اجرا ، تصمیم گیری و وضعیت پایانی هستند به این نحو نمایش عبارات کنترلی روش مدل برنامه نویسی اجرایی / تصمیم گیری گفته شود .

عبارت انتخاب if