ITSI.IR – تا این درس شاهد انواع اعلان ها در C# همانند کلاسها، متدها، خصوصیات، متغیرها و پارامترها بوده اید. اعلان ها معرفی کننده اسامی هستند که از آنها برای مراجعه به موجودیت های C# استفاده می شود. قلمرو اعلان بخشی از برنامه است که میتواند با استفاده از نام آن مورد مراجعه قرار گیرد. گفته میشود که چنین موجودیتی در آن بخش از برنامه در محدوده قلمرو قرار دارد. در این بخش به معرفی چندین قلمرو مهم می پردازیم. قوانین اولیه قلمرو عبارتند از:
1- قلمرو یک پارامتر اعلان شده، بدنه متدی است که در آن اعلان صورت گرفته است.
2- قلمرو یک متغیر محلی اعلان شده ، از محلی است که اعلان صورت گرفته تا انتهای آن بلوک کد
3- قلمرو یک متغیر محلی اعلان شده که در بخش مقداری دهی عبارت for قرار دارد بدنه همان عبارت for میباشد .
4- قلمرو یک متد یا خصوصیت و یا کلاس ، کل بدنه کلاس کلاس است . این حالت به متدها و خصوصیات غیر استاتیک کلاس امکان می دهد تا از فیلد ها ، متد ها و خصوصیات کلاس استفاده کنند .
به برنامه زیر دقت کنید :

خروجی

خروجی

اگر دقت کنید در این برنامه یک بار x بصورت static و خارج از متد main مقدار دهی شده است و یک بار در متد main مقدار دهی شده است .
هنگامی که متد local فراخوانی می شود مقدار x به ۲۵ تغییر داده می شود چون متغیر تعریف شده در متد local مقدار x در متد main را به سایه می برد .
ولی هنگامی که متد userStatic فراخوانی می شود چون مقداری برای x در نظر گرفته نشده است از مقدار اولیه و خارج از متد main که ۱ می باشد استفاده می کند .

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir