ITSI.IR – در دروس قبلی زمانی که یک شی از کلاس ایجاد کردیم متغیر نمونه آن یعنی name بطور پیش فرض با یک رشته تهی مقدار دهی اولیه شده بود . در این درس میخواهیم یک مقدار اولیه برای name قرار دهیم .
این کار را با استفاده از سازنده ها انجام می دهیم . هر کلاسی که ایجاد می کنید می توانید برای آن یک سازنده قرار دهید . این سازنده شی ایجاد شده از کلاس را مقدار دهی اولیه می کند . وقتی از کلمه new استفاده می کنیم سازنده کلاس فراخوانی می شود .
در این مثال می خواهیم از سازنده ها استفاده کنیم .
به قطعه کد زیر دقت کنید :

قطعه کد زیر سازنده کلاس را تشکیل می دهد :

سازنده باید همنام با نام کلاس باشد . زمانیکه یک شی جدید ایجاد می کنید ، این داده درون پرانتز قرار گرفته پس از نام شی قرار میگیرد .
حالا در قطعه کد زیر می خواهیم از این سازنده استفاده کنیم . دو شی از کلاس ایجاد می کنیم و این باز دقت کنید که بر خلاف درس گذشته مقدار name را با استفاده از سازنده قرار داده ایم .

سازنده ها مقداری را برگشت نمیدهند . سازنده ها می توانند همانند متدها آرگومان دریافت کنند . با این همه ، یک تفاوت عمده مابین سازنده ها و متد ها وجود دارد و آن این است که سازنده ها نمیتوانند مقداری را برگشت دهند و برای همین است که در تعریف انها نوع برگشتی را مشخص نمیکنیم ( حتی void ) . بطور معمول سازنده ها را public تعریف میکنیم .

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir