ITSI.IR – نوع داده در جاوا به دو دسته تقسیم می شوند : نوع های اصلی و نوع های مراجعه .
نوع های اصلی در جاوا عبارتند از double , booloan , byte , char , short , int , long , float و تمامی نوع های غیر اصلی از نوع مراجعه میباشند . برای همین است که کلاس ها ، که مشخص کننده نوع شی ها هستند از نوع مراجعه میباشند .
یک متغیر نوع اصلی می تواند دقیقا یک مقدار از نوع اعلان شده را در هر بار در خود نگهداری کند . برای مثال ، یک متغیر int می تواند یک عدد صحیح همانند ۱۲ را در هر بار ذخیره کند. زمانیکه مقدار دیگری به این متغیر تخصیص داده شود ، با مقدار اولیه جایگزین خواهد شد . متغیر های نمونه نوع اصلی بصورت پیش فرض مقدار دهی اولیه می شوند ، متغیر ها از نوع float , long , int , short , char , byte با صفر و متغیر ها از نوع Boolean با false مقدار دهی اولیه می شوند . شما می توانید مقادیر مورد نظر خود را برای مقدار دهی اولیه متغیر های نوع های اصلی مشخص کنید . اما بخاطر داشته باشید که متغیر های محلی بصورت پیش فرض مقدار دهی اولیه نمی شوند .
برنامه ها از نوع های مراجعه برای ذخیره سازی آدرس شی ها در حافظه کامپیوتر استفاده می کنند . گفته می شود ، چنین متغیرهایی به شی ها در برنامه مراجعه می کنند .شی های مورد مراجعه می توانند حاوی متغیر های نمونه و متدهای متعدد باشند .

یک شی از کلاس Scanner ایجاد کرده و متغیر input حاوی یک مراجعه به شی از Scanner است .

یک شی از کلاس Account ایجاد کرده ، سپس به متغیر myAccount یک مراجعه به این شی Account تخصیص داده می شود. متغیرهای نمونه از نوع مراجعه ؛ اگر صریحا مقدار دهی نشوند ، با مقدار پیش فرض null مقدار دهی خواهند شد که نشان می دهد به هیچ چیزی مراجعه نمیکنند .

 برای فراخوانی متدهای یک شی ، نیاز به مراجعه به شی دارید .