ITSI.IR – علاوه بر عبارات کنترلی و انتخابی ، C# عبارات break و continue را برای ایجاد تغییر در جریان کنترل در نظر گرفته است . در درس قبلی با نحوه استفاده از break در خاتمه دادن به اجرای یک عبارت switch آشنا شدید . این درس در ارتباط با استفاده از break در خاتمه دادن به هر عبارت تکرار است .
عبارت break
عبارت break با اجرا در عبارات switch ، do..while ، for ، while با foreach سبب می شود تا کنترل بلا فاصله از عبارت خارج شده و برنامه با اولین عبارت پس از عبارت ادامه می یابد . معمولا از دستور break برای خارج شدن زود هنگام از حلقه یا پرش از مابقی switch ( همانند درس قبل ) استفاده می شود . برنامه زیر به توضیح استفاده از عبارت break در عبارت تکرار for پرداخته است .

عبارات break و continue

خروجی

هنگامی که عبارت if تشخیص می دهد که count برابر با ۵ است ، دستور break اجرا می شود . با اینکار for خاتمه می یابد و برنامه به خط بعد از عبارت for انتقال می یابد و پیامی مبنی بر اینکه متغیر کنترلی به هنگام خاتمه حلقه چه مقداری داشته به نمایش در می آید . عبارت for بطور کامل و فقط چهار بار به جای ۱۰ بار اجرا می شود .
عبارت continue
عبارت continue ، با اجرا شدن در عبارات foreach ، for ، while و یا do..while از مابقی عبارات موجود در بدنه برنامه پرش کرده و کار را با حلقه بعد دنبال می کند . در عبارت while و do..while ، شرط تکرار حلقه بلافاصله پس از اجرای continue ارزیابی می شود . در عبارت for ، بخش افزایش دهنده پس از ارزیابی شرط تکرار حلقه صورت می گیرد .
در برنامه زیر از عبارت continue در یک عبارت for استفاده شده است تا از عبارت موجود در حلقه if پرش شود ،زمانیکه عبارت if تشخیص دهد که مقدار count برابر با ۵ شده است . زمانیکه عبارت continue اجرا شود ، برنامه از مابقی بدنه for پرش خواهد کرد . کنترل برنامه با افزایش متغیر کنترلی عبارت for ادامه میبابد و به دنبال آن شرط تکرار حلقه صورت می گیرد تا تعیین کند آیا بایستی حلقه ادامه یابد یا خیر .

عبارات break و continue

خروجی

برخی از برنامه نویسان احساس می کنند که استفاده از break و continue برخلاف قواعد برنامه نویسی ساخت یافته است ، چراکه می توان به جای بکارگیری این عبارات از تکنیک های برنامه نویسی ساخت یافته استفاده کرد و به نوعی دیگر نیازی به استفاده از آنها نیست .