ITSI.IR – در دروس گذشته در ارتباط با عبارت تک انتخابی if و دو انتخابی if…else صحبت کردیم . C# دارای عبارت چند انتخابی switch برای انجام اعمال مختلف بر اساس مقادیر ممکنه در یک متغیر با رابطه است . هر عمل با یک مقدار از عبارت یکپارچه ثابت یا عبارت رشته ای ثابت در ارتباط است که متغیر یا رابطه در switch به همراه دارد . یک عبارت یکپارچه ثابت می تواند هر عبارتی از جمله کاراکتر و ثابت های صحیح باشد که با یک مقدار صحیح ارزیابی می وشند . یعنی مقادیری از نوع int,unshort,short,byte,sbyte,long,unit و char یا یک ثابت از نوع enum ( در دروس آینده توضیح داده می شود ) .عبارت رشته ای ثابت می تواند هر عبارتی متشکل از لیترال های رشته ای باشد .
در این قسمت مثال دروس گذشته را ( GradeBook ) با عبارت Switch برای شمارش امتیازات A,b,c,d و F توضیخ می دهید :
برنامه زیر کلاس GradeBook دروس گذشته را ارتقا می دهد و از کاربر می خواهد تا مجموعه ای از امتیازات حرفی را وارد کرده ، سپس تعداد دانشجویانی که هر کدام امتیازی دریافت کرده اند ، به نمایش در می آورد . این کلاس از یک عبارت switch برای تعیین اینکه امتیاز وارد شده یک A,b,c,d,e و f می باشد و افزایش مقدار شمارنده امتیاز وارد شده ، استفاده می کند .
مثال زیر دارای دو برنامه می باشد . یکی تعریف کلاس GradeBook و دیگری نیز کلاس را به اجرا در می آورد :

کلاس GradeBookTest برای توصیح عملکرد کلاس GradeBook

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir