ITSI.IR – عملکرد عبارت تکرار do…while همانند عبارت while می باشد . در عبارت While ، شرط تکرار حلقه در ابتدای حلقه تست می شود ، قبل از اینکه بدنه حلقه به اجرا در آید . عبارت do…while شرط تکرار حلقه را پس از اجرای حلقه تست می کند . از این رو ، در یک عبارت do…while همیشه بدنه حلقه حداقل یک بار به اجرا در می آید .
در برنامه زیر با استفاده از عبارت تکرار do…while اعداد بین ۱ تا ۱۰ را بر روی صفحه نمایش چاپ می کنیم .

در ابتدا متغیر کنترلی counter اعلان و مقدار دهی اولیه شده است . در اولین اجرای برنامه مقدار counter اجرا می شود و بر روی صفحه به نمایش در می آید و سپس counter یک واحد اضافه می شود . سپس شرط بررسی می کند که مقدار counter کمتر و یا مساوی با ۱۰ است یا نه و چون شرط برقرار است عبارت do…while اجرا می شود . هنگامی که برای بار ۱۰ حلقه اجرا می شود چون شرط دیگر برقرار نیست مقدار counter برابر با ۱۱ شده است از حلقه خارج می شود و برنامه به اتمام می رسد .
اگر فقط یک عبارت در بدنه وجود داشته باشد استفاده از برکت ها در do…while ضرورتی ندارد . با این حال برای اینکه برنامه مرتب تر باشد همیشه از آکولاد استفاده کنید .
تصویر زیر دیاگرام فعالیت UML برای عبارت do…while میباشد . این دیاگرام به وضوح نمایش می دهد که شرط تکرار حلقه حداقل پس از یک بار اجرای عبارت بدنه حلقه ، ارزیلبی نخواهد شد . می توانید این دیاگرام را با دیاگرام عبارت While مقایسه کنید .

عبارت تکرار do…while

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir