ITSI.IR – در دروس گذشته به بررسی شمارنده – کنترل تکرار پرداختیم . می توان از عبارت while در پیاده سازی هر حلقه کنترل شده با شمارنده استفاده کرد . همچنین C# دارای عبارت تکرار for است که تمام جزئیات شمارنده – کنترل تکرار استفاد می کند . به طور مثال برنامه زیر را مشاهده کنید :

بارت تکرار for

خروجی

هنگامی که عبارت for شروع به کار میکند ، متغیر کنترل counter با ۱ مقدار دهی می شود ، از این رو تا بدین جا دو عنصر اولیه شمارنده – کنترل تکرار یعنی متغیر کنترلی و مقدار اولیه تعیین شده اند. سپس ، شرط دامنه حلقه counter <=10 بررسی می شود . بدلیل اینکه مقدار اولیه متغیر counter ، برابر با ۱ است ، شرط حلقه برقرار بوده و مقدار ۱ با اجرای عبارت داخل حلقه چاپ می شود . سپس مقدار متغیر counter توسط عبارت ++counter افزایش یافته و مجددا حلقه با تست شرط تکرار آغاز می شود . در این لحظه ، متغیر کنترل حاوی مقدار ۲ است . این مقدار متجاوز از مقدار پایانی نیست از این رو برنامه عبارت موجود در بدنه را به اجرا در می آورد . این فرآیند تا زمانی که counter به مقدار ۱۰ برسد و آن را چاپ کند و متغیر کنترل counter به ۱۱ افزایش یابد ، ادامه پیدا می کند و موجب می شود تا تست شرط حلقه برقرار نشده و تکرار خاتمه یابد . برنامه با اجرای اولین عبارت پس از عبارت for ادامه می یابد .
دقت کنید در برنامه از شرط تکرار حلقه counter<=10 استفاده شده است . اگر اشتباه بنویسید counter<10 حلقه فقط ۹ بار اجرا خواهد شد.
این خطا به خطای off by one معروف است .

( استفاده از عملگر رابطه ای اشتباه یا استفاده از یک مقدار نهایی اشتباه در شرط شمارنده یک حلقه While یا for می تواند خطای off-by-one را ایجاد کند .)

در تصویر زیر نگاهی دقیق تر به عبارت for در برنامه قبلی خواهیم داشت . در برخی از مواقع به عبارت for سرآیند for نیز می گویند . این سرآیند حاوی آیتم های مورد نیاز در ایجاد شمارنده – کنترل تکرار به همراه متغیر کنترلی است .

عبارت تکرار for

فرمت کلی عبارت for به صورت زیر میباشد .

عبارت تکرار for

در این عبارت ، جمله مقدار دهی اولیه نشان دهنده نام متغیر کنترلی حلقه بوده و مقدار دهی اولیه را فراهم می آورد ، شرط تکرار حلقه حاوی مقدار پایانی متغیر کنترلی بوده و در صورت برقرار بودن حلقه به اجرا در می آید ، و جمله افزایش مبادرت به افزودن مقدار متغیر کنترلی می کند .

( استفاده از کاما بجای سیمکولن در سرآیند عبارت for خطای نحوی ایجاد خواهد کرد )

عبارت تکرار for

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir

تمرین استفاده از for در برنامه نویسی