ITSI.IR – عملگر های تخصیص دهنده مرکب
سی شارپ دارای چندین عملگر تخصیص دهنده مرکب برای کاستن از طول عبارت تخصیصی است . برای مثال عبارت :

می تواند به صورت زیر و با استفاده از عملگر += نوشته شود .

عملگر += مقدار عملوند قرار گرفته در سمت راست را به مقدار عملوند سمت چپ اضافه کرده و نتیجه آن را در متغیر عملوند سمت چپ ذخیره می کند . هر عبارتی به فرم زیر را :

می توان به فرم زیر نوشت :

عملگر یکی از عملگر های باینری + , – , * , / , یا % و متغیر یک مقدار سمت چپ ( lvalue ) است . مقدار سمت چپ متغیری است که در سمت چپ یک عبارت تخصیص جای می گیرد .
جدول زیر حاوی عملگرهای تخصیص دهنده مرکب محاسباتی و عبارت نمونه ای است که از این عملگر استفاده می کنند .

عملگر تخصیص دهنده عبارت نمونه معادل تخصیص
با فرض : c=3 , d=5,f=6,g=12
 += C +=7 C= c+7 ۱۰ به c
-= D -=4 D= d-4 ۱ به D
*= E *=5 E = e+ 5 ۲۰ به e
/= F /=3 F = f/2 ۲ به f
%= G %=9 G = g%9 ۳ به g

عملگر های افزاینده و کاهنده
C# علاوه بر عملگر هایی که در یابا توضیح داده شد ، دارای عملگر های افزاینده غیر باینری ++ و عملگر کاهنده غیر باینری – است . این عملگر های در جدول زیر توضیح داده شده است .

عملگر عبارت نمونه عنوان توضیح
++ ++a پیش افزایشی a یک واحد افزایش می یابد ، سپس مقدار جدید a  در عبارتی که حاوی a  است بکار گرفته می شود .
++ a++ پس افزایشی از مقدار جاری a  در عبارتی که حاوی آن است استفاده شده ، سپس مقدار a یک واحد افزایش می یابد .
–b پیش کاهشی b یک واحد کاهش می یابد ، سپس مقدار جدید b درعبارتی که حاوی  b   است بکار گرفته می شود .
b– پس کاهشی از مقدار جاری b  در عبارتی که حاوی آن است استفاده شده ، سپس کقدار b یک واحد کاهش می یابد .

برای آشنایی با این عملگر ها برنامه زیر را اجرا و بررسی نمایید .

عملگر تخصیص دهنده مرکب / افزاینده و کاهنده

خروجی

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir