ITSI.IR – این درس رو با ایجاد یک کلاس شروع میکنیم . در زیر ما یک کلاس با نام GradeBook ایجاد کرده ایم و می خواهیم شمارنده ها و کنترل تکرار را با استفاده از این کلاس توضیح دهیم .

متد Determine Class Average
در این متد متغیر های محلی total,gradeCounter,grade و average از نوع int اعلان شده اند . در این مثال total مجموعه نمرات وارد شده می باشد و gradeCounter تعداد نمرات وارد شده را نگهداری می کند . متغیر grade مقدار جدید نمره وارد شده را ذخیره می کند . متغیر average میانگین نمرات را وارد می کند .
در ادامه مشاهده می کنید که متغیر total را با صفر مقدار دهی اولیه کرده ایم . دقت کنید که متغیر های total و gradeCOunter قبل از اینکه در محاسبات به کار گرفته شوند مقدار دهی اولیه شده اند .
مشاهده می کنید که عبارت while تا زمانیکه مقدار gradeCounter کمتر یا معادل ۱۰ باشد ، تکرار می شود . تا زمانیکه شرط برقرار باشد ، ساحتار while عبارت قرار گرفته مابین براکت های بدنه خود را تکرار خواهد کرد .
کلاس GradeBookTest
در این کلاس یک شی از GradeBook ایجاد می شود و قابلیت های کلاس را توصیف می کند.
رشته موجود در خط ۱۰ به سازنده ی GradeBook ارسال می شود . خط ۱۲ متد DisplayMessage را برای نمایش خوش آمد گویی به کاربر فراخوانی می کند .
سپس خط ۱۳ متد DetermineClassAverage را فراخوانی می کند تا کاربر بتواند ۱۰ نمره را وارد کند و سپس میانگین را محاسبه و چاپ کند .

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir