ITSI.IR – یک عبارت تکرار شونده به شما امکان می دهد تا بر مبنای برقرار بودن یا نبودن مقداری در یک رشته ، یک عمل را چندین بار و به تکرار انجام دهید .
مثالی که در زیر آورده شده از عبارت while استفاده کرده و اولین توان ۳ بزرگتر از ۱۰۰ را پیدا می کند . در ابتدای کار متغیر product با مقدار ۳ مقدار دهی اولیه شده است :

هنگامی که برنامه وارد عبارت while می شود ، مقدار متغیر product برار با ۳ است ، متغیر product به صورت مکرر در ۳ ضرب می شود و مقادیر ۹ ، ۲۷ ، ۸۱ و ۲۴۳ به دست می آیند . زمانیکه مقدار product برابر با ۲۴۳شود ، شرط product <=100 در عبارت while برقرار نخواهد شد . در چنین حالتی تکرار با مقدار ۲۴۳ برای product پایان می پذیرد . اجرای برنامه با عیارت بعد از while دنبال می شود . اگر شرط یک عبارت while در همان ابتدا برقرار نباشد ، عبارت قرار گرفته در بنده عبارت تکرار اجرا نخواهد شد .
نکته : اگر شرط عبارت تکرار نوعی باشد که برنامه برای همیشه در داخل حلقه قرار گیرد ، برنامه در حلقه بی نهایت قرار گرفته و پیغام خطای “infinite loop” صادر می شود .
دیاگرام فعالیت عبارت تکرار while
دیاگرام قرار گرفته در تصویر زیر روند کنترلی است که متناظر با عبارت while مطرح شده در قسمت بالا می باشد . این نماد ها نشانگر یک وضعیت عمل و یک تصمیم گیری است .
در این دیاگرام ، نماد ادغام مبادرت به پیوند انتقال ها از وضعیت اولیه و از وضعیت عمل کرده ، از این رو در هر دو جریان وارد بخش تصمیم شده اند که تعیین می کند که آیا حلقه مجددا اجرا شود یا خبر . نماد ادغام توسط فلش های وارد شونده و خارج شونده نمایش داده می شود .

عبارت تکرار while