ITSI.IR – عبارت انتخاب if فقط در صورت برقرار بودن شرط ، عملی را به اجرا در می آورد ، در غیر این صورت از روی عبارت یا عبارت پرش می کند . عبارت انتخاب if..else این امکان را به شما می دهد که تعیین کنید چه اعمالی در برقرار بودن شرط اجرا شوند و چه اعمالی در حالت برقرار نبودن شرط به اجرا در آیند . برای مثال ، در شبه کد زیر :

اگر نمره دانشجو برابر ۶۰ یا بیشتر باشد ، عبارت “passed” به نمایش در می آید و اگر کمتر از آن باشد عبارت “Failed” . در هر دو حالت پس از انجام عمل چاپ ، شبه کد بعدی به اجرا گذاشته خواهد شد .
عبارت شبه کد if..else مطرح شده را می توان در C# به فرم زیر نوشت :

به دندانه دار بودن شرط else دقت کنید که با خطوط بالای خود در شرط if یکسان قرار دارد . دندانه دار نوشتن هر دو قسمت بدنه عبارت if..else خوانایی برنامه را افزایش می دهد .
در شکل زیر روند کنترل جریان در یک عبارت if..else نشان داده شده است . مجددا توجه ( در کنار وضعیت اولیه ، فلش های انتقال و وضعیت پایانی ) که نماد های بکار رفته در این دیاگرام فعالیت عبارتند از نماد های عمل و تصمیم گیری و تاکید ما بر مدل سازی عمل / تصمیم گیری است .

عبارت انتخاب if..else