ITSI.IR – معمولا عبارات موجود در یک برنامه یکی پس از دیگری و به ترتیبی که نوشته شده اند اجرا می شوندکه به این حالت اجرای ترتیبی می گویند . انواع متفاوتی از عبارات که بزودی در رابطه با آنها صحبت خواهیم کرد شما را قادر می سازند تا با مشخص کردن عبارتی که بایستی قبل از عبارت دیگری اجرا شود ، این توالی اجرا را در دست بگیرد ، که به این حالت ،کنترل انتقال می گویند .
در گذشته از عبارت goto برای این کار استفاده می کردند که کنترل برنامه را منتقل می کرد اما بعد از مدتی برنامه نویسان به این نتیجه رسیدند که می توان برنامه ها را بدون دستور goto نیز بنویستند.
تمامی برنامه ها در سه عبارت کنترلی می توان نوشت :
۱- عبارت توالی ( Sequence structure )
۲- عبارت انتخاب ( Selection Structure )
۳- عبارت تکرار (Repetition Structure )
هر برنامه از ترکیب این عبارات کنترلی ایجاد می شود .
عبارت توالی
عبارت انتخاب :
If ( عبارت تک انتخابی – Single Selection ) یک عمل را انتخاب و اجرا یا آن را رد می کند .
If.else ( عبارت دو انتخابی – Double Selection ) انتخابی مابین دو حالت را انجام می دهد .
Switch ( عبارت چند انتخابی – Multiple Selection ) از میان موارد متفاوت انتخاب خود را انجام می دهد .
عبارت تکرار :
While
Do..while
For
foreach