ITSI.IR – یک عبارت شرطی می تواند به صورت true و یا false باشدد  . در این درس می خواهیم با ساختار انتخاب if آشنا شویم . if بر اساس برقرار بودن و یا نبودن برخی از شرط ها اقدام به تصمیم گیری می کند .

اگر عبارتی در ساختار if قرار داده شود شرط نامیده می شود . مثلا می خواهید تعیین کنید که نمره یک دانش آموز از ۱۵ بیشتر شده است یا نه . اگر شرط ما در عبارت if برقرار بود مقدار trueو اگر شرط برقرار نبود و نمره از ۱۵ کمتر بود مقدار false برگشت داده می شود .

به طور معمول در ساختار if از عملگرهای برابری ( = =  و =! )و رابطه ای ( >= , < , >  و <= ) استفاده می کنیم . عملگرهای رابطه ای همه داران اولویت  بکسان میباشند و از سمت چپ به راست ارزیابی می شوند . عملگرهای برابری هم دارای اولویت یکسان بوده و نسبت به عملگرهای رابطه ای از اولویت پایین ترین برخوردار هستند و از چپ به راست ارزیابی میشوند .

در برنامه زیر می خواهیم اعداد ورودی کاربر را بررسی کنیم و اگر شرط عبارت if ما برقرار بود خروجی مرتبط با آن را نمایش بدهیم .

عملگر های برابری یا رابطه ای استندارد در ریاضی

عملگرهای برابری یا رابطه ای در جاوا

مثال در جاوا

مفهوم شرط در جاوا

عملگرهای برابری

     
= = = X= = y X با y برابر است .
!= X != y X با y برابر نیست

عملگرهای رابطه ای

     
> > x>y X از y بزرگتر است
< < X<y X از y کوچکتر است
>= x>=y X بزرگتر یا مساوی y است
<= X<=y X کوچکتر یا مساوی y  است .

به برنامه زیر و خروجی های آن دقت کنید :

عملگرهای برابری و رابطه ای

خروجی

عملگرهای برابری و رابطه ای

خروجی

عملگرهای برابری و رابطه ای

خروجی

 

اگر ما بین هر کدامیک از عملگرهای = = , != , >= و <= فاصله قرار داده شود با خطای نحوی مواجه می شویم .
معکوس نوشتن عملگرها به صورت =! , => و =< خطای نحوی بدنبال خواهد داشت .
دقت کنید عملگر رابطه ای == را با عملگر تخصیص = اشتباه نگیرید .

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir

 

در صورتی که هر قسمت از کد و توضیحات برای شما نا مفهوم بود در بخش نظرات اعلام کنید تا پاسخ و توضیحات بیشتر برای شما قرار داده شود