ITSI.IR – در درس قبل مثال اتومبیل را برای شما آوردیم و گفتیم که با فشردن پدال گاز اتومبیل سرعت می گیرد ، ولی باید بگوییم که اتومبیل به چه میزان سرعت بگیرد ؟
با هر چه فشرده شدن پدال گاز سرعت اتومبیل بیشتر می شود بنا براین پیغامی به اتومبیل ارسال می شود که این وظیفه را برای آن مشخص می کند .این اطلاعات ارسالی را پارامتر می نامند . مقدار پارامتر به اتومبیل کمک می کند تا میزان افزایش سرعت را بداند .
بتابراین می توان گفت که یک متد می توانند سامل چندین پارامتر برای انجام کار ها و وظایف خود باشد . بیایید چند مثال ساده را بیاوریم .
متد Console.WriteLine نیازمند آرگومانی است تا ان را در پنجره کنسول به نمایش بگذارد و یا در مثال درس گذشته ما که در رابطه با حساب بانکی بود یک پارامتر می تواند مشخص کننده مقدار سپرده و یا برداشت از حساب باشد .
در این درس می خواهیم مثالی را برای شما بیاوریم که همانند درس گذشته می باشد ولی با این تفاوت که این بار متد ما یک پارامتر برای نمایش نام دوره را با خود دارد .
این مثال نیز دارای یک کلاس GradeBook برای قرار دادن متد ما با یک پارامتر از نوع String میباشد و یک کلاس GradeBookTest که دارای متد Main برای اجرای برنامه ما و نمایش نام دوره میباشد . در این مثال بجای اینکه نام دوره مستقیم دربرنامه قرار داده شود توسط متد Console.ReadLine از کاربر دریافت می گردد .
کلاس GradeBook :

کلاس GradeBookTest :

اعلان یک متد با یک پارامتر

خروجی برنامه

نکته : برای تصریح اینکه متدی نیازمند داده برای انجام وظایف خویش است ، اطلاعات اضافی را در لیست پارامتری متد قرار می دهیم ، لیستی که درون پرانتزها قرار گرفته پس از نام متد جای دارد .لیست پارامتر ها می تواند به هر تعداد پارامتر داشته باشد یا اصلا پارامتری نداشته باشد .
نکته : هر پارامتر باید دارای نام و نوع باشد . در این مثال نوع string و نام آن courseName میباشد ( نام متد یا شناسه )و نشان می دهد که متد DisplaMessage نیاز به یک رشته دارد تا وظیفه خود را به خوبی انجام دهد .
نکته : در این درس برای نمایش مقدار courseName از فرمت {۰} استفاده کرده ایم .
نکته : متد می تواند چندین پارامتر داشته باشد به شرطی که با علامت , از هم جدا شده باشند و ترتیب آرگومان ها در یک متد فراخوانی شده باید به تعداد و ترتیب لیست پارامتر ها در سرآیند متد فراخوانی شده مطابقت داشته باشد .همچنین نوع آرگومان در متد فراخوانی شده باید با نوع پارامتر های متناظر در سرآیند متد مطابقت داشته باشد . ( البته در دروس آینده خلاف این موضوع را نیز خواهید دید ) .

اگر تعداد آرگومان های متد فراخوانی شده با تعداد پارامتر ها در متد اعلان شده مطابقت نداشته باشد ، یک خطای کامپایلر رخ خواهد داد .
اگر نوع آرگومان ها در متد فراخوانی شده با تعداد پارامتر ها ی متناظر در اعلان متد مطابقت نداشته باشد ، یک خطای کامپایلر رخ خواهد داد .

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir