ITSI.IR – سی شارپ عملگر ها را در عبارات محاسباتی با توالی که قانون تقدم عملگر ها تعیین می کند به کار می برد . این قوانین شبیه قوانین موجود در جبر هستند . این قوانین به C# کمک می کنند تا عملگر ها را به ترتیب صحیح به کار گیرد .
در زیر تقدم عملگر ها را مشاهده می کنید :

عملگرها عملیات ترتیب ارزیابی ( تقدم )
() پرانتز اولویت اول . اگر پرانتز ها به صورت تودرتو باشند ، عباراتی که در درون داخلی ترین پرانتز قرار دارد ابتدا محاسبه می شود . اگر چندین جفت پرانتز در یک خط قرار گرفته باشند ( تور در تو نباشند ) ترتیب اجرا از سمت چپ به راست خواهد بود .
*,/,% ضرب ، تقسیم و باقیمانده اولویت دوم . اگر چند مورد از چنین عملگرهایی وجود داشته باشد ، ترتیب اجرا از سمت چپ به راست خواهد بود .
+,- جمع و تفریق اولویت آخر . اگر چندین عملگر جمع و تفریق وجود داشته باشد ترتیب اجرا از سمت چپ به سمت راست خواهد بود .

تصمیم گیری : عملگرهای برابری و رابطه ای
شرط عبارتی است که می توانید درست یا غلط باشد . در این درس به معرفی ساختار if در #C می پردازیم که بر مبنای برقرار بودن یا نبودن برخی از شرط ها اقدام به تصمیم گیری می کند . عبارت موجود در یک ساختار if ف شرط نامیده می شود. برای مثال ، شرط ” نمره بیشتر یا مساوی ۶۰ است ” تعیین می کند که آیا دانشجو در آزمون قبول شده است یا خیر . اگر شرط مورد قبول واقع شود ( شرط ture باشد ) عباراتی که در داخل بدنه ساختار if قرار گرفته اند اجرا می شوند و اگر شرط مورد قبول واقع نشود عبارت داخل بدنه اجرا نخواهد شد . برای آشنایی کامل شما با چنین ساختاری به بررسی یک مثال خواهیم پرداخت .
شرط هایی که در ساختار if به کار میروند می توانند از عملگر های برابری ( == , != ) و رابطه ای ( <= , > , < , >= ) استفاده کنند . تمام عملگرهای رابطه ای دارای اولویت یکسان بوده و از سمت چپ به راست ارزیابی می شوند . عملگر های برابری هم اولویت بوده و نسبت به عملگر های رابطه ای از اولویت پایین تری برخوردار هستند و آنها هم از سمت چپ به راست ارزیابی می شوند .

استفاده از عبارت if
در برنامه زیر از شش عبارت if برای مقایسه بین دو عدد ورودی از سوی کاربر استفاده می کنیم . اگر شرط موجود در هر کدام یک از عبارات if برقرار باشد ، خروجی مرتبط با آن عبارت به اجرا در خواهد آمد . برنامه از کلاس Console برای اعلان و خواندن دو خط متن از کاربر ، استخراج اعداد از متن وارد شده توسط متد ToInt32 از کلاس Convert ، و ذخیره آنها در متغیر های number1 و number2 استفاده کرده است . سپس برنامه این اعداد را مقایسه و نتیجه مقایسه ها را به نمایش در می آورد .

عملگرهای برابری یا رابطه ای استاندارد در جبر عملگر های برابری یا رابطه ای در #C مثال در #C مفهوم شرط در #C
عملگرهای برابری
= == x==y x با y  برابر است.
!= X!=y X  با y  برابر نیست .
عملگرهای رابطه ای
> > x>y X از y  بزرگتر است.
< < X<y X از y  کوچکتر است .
>= x>=y X بزرگتر یا مساوی y  است .
<= X<=y X کوچکتر یا مساوی y  است.

در صورتیکه مابین هر کدامیک از عملگر های == ، != ، >= ، <= فاصه قرار دهید با خطای نحوی مواجه خواهید شد .

معکوس نوشتن عملگر های != ، >= ، <= و =< خطای نحوی بدنبال خواهد داشت .

اشتباه گرفتن رفتار عملگر رابطه ای == با عملگر تخصیص = می تواند خطای منطقی به دنبال داشته باشد .

 قانون تقدم عملگر ها و استفاده از عبارت شرطی IF

خروجی برنامه

 قانون تقدم عملگر ها و استفاده از عبارت شرطی IF

خروجی برنامه

 قانون تقدم عملگر ها و استفاده از عبارت شرطی IF

خروجی برنامه

دانلود فایل آموزش

پسورد : itsi.ir