ITSI.IR – اسامی متغیر ها همانند number1 ، number2 و sum مطابق با مکان های واقعی در حافظه کامپیوتر هستند . هر متغیری دارای یک نام ، نوع ، سایز و مقدار است .در برنامه درس قبلی زمانیکه عبارت

اجرا شود ، عدد تایپ شدع توسط کاربر به مکانی از حافظه بنام number1 و با کمک کامپایلر قرار داده میشود . فرض کنید که کاربر عدد ۴۵ را به عنوان مقداری برای number1 وارد کند . کامپیوتر ۴۵ را دریافت و در مکان number1 همانند تصویر زیر قرار می دهد .

مفاهیم حافظه

مکان حافظه در حال نمایش نام و مقدار متغیر number1

زمانیکه مقداری در یک مکان حافظه قرار می گیرد ، مقدار جدید بر روی مقدار قبلی بازنویسی می شود .
مجددا به سراغ جمع می رویم ، هنگامی که عبارت

مفاهیم حافظه

مکان های حافظه پس از ذخیره سازی مقادیر number1 و number2

پس از اینکه برنامه درس قبل مقادیر number1 و number2 را دریافت کرد و بدست آورد ، این مقادیر را با هم جمع کرده و مجموع را درون متغیر sum قرار می دهد .

علاوه بر آنکه عمل جمع را انجام می دهد ، مقدار حاصله را هم در sum ذخیره می سازد . این عمل زمانی رخ می دهد که مجموع دو متغیر numer1 و number2 محاسبه شده اند و در مکان sum ذخیره می شود . پس از اینکه sum محاسبه شد ، حافظه بفرم تصویر زیر تبدیل خواهد شد .

مفاهیم حافظه

توجه نمایید که مقادیر number1 و number2 پس از انجام محاسبه sum همچنان بدون تغییر باقی می ماند . با اینکه از این مقادیر استفاده شده است ، اما مقادیراولیه آنها با انجام عمل محاسباتی از بین نمی رود .