کپسوله کردن :
ITSI.IR – کلاس ها مبادرت به کپسوله کردن صفات و متد ها در شی ها می کنند . صفات و عملیات یک شی با هم در ارتباط هستند . ممکن است شی ها با یکدیگر ارتباط داشته باشند ، و معمولا به یکدیگر اجازه نمی دهند تا شی های دیگر از نحوه ساخت آنها مطلع شوند ، جزئیات پیاده سازی در درون خود شی ها پنهان است . همانطوری که مشاهده خواهید کرد ، پنهان سازی اطلاعات نقش اساسی در مهندسی نرم افزار بازی می کنند .
توارث :
یک کلاس جدید از شی ها می توانند بسرعت و براحتی از طریق توارث ایجاد شود ، کلاس جدید مشخصات کلاس جدید را جذب میکند و امکان بهینه سازی آنها و افزودن مشخصات منحصر بفرد به آن وجود خواهد داشت . در ارتباط با مثال اتومبیل ، یک شی از کلاس کوپه مشخصا یک شی از کلاس کلی تر اتومبیل است ،اما مورد خاصی از اتومبیل است که سقف آن باز و بسته می شود .
Object-Oriented Analysis and Design (OOAD)
برای دستیابی به بهترین راه حل ، بایستی بدقت الزامات پروژه را تعیین کنید ( یعنی ، سیستم چه کاری می خواهد انجام دهد ) و طراحی را توسعه دهید که این هدف را برآورده سازد ( یعنی ، تصمیم گیری در مورد نحوه انجام کار توسط سیستم ) . در حالت ایده آل ، قبل از هرگونه کد نویسی ، باید به سراغ فرآیند رفته و به دقت طراحی را انجام دهید .اگر این فرآیند مستلزم تحلیل و طراحی سیستم از نقطه نظر شی گرا باشد ، آن را Object-oriented analysis and design ( OOAD) یا تحلیل و طراحی شی گرا می گویند . برنامه نویسان با تجربه مطلع هستند که تحلیل و طراحی می تواند در زمان و هزینه ایجاد برنامه بسیار صرفه جویی کند ، با اجتناب از اعمال طرح های ضعیف که در هر بار برنامه به شکست کشانده و باعث می شوند کار از ابتدا آغاز گردد که همان تحمیل هزینه و زمان است .
OOAD یک کلمه کلی برای بیان فرآیند تجزیه و تحلیل یک مسئله و توسعه روش حل آن مسئله است . مسائل کوچکی همانند مسائلی که در چند بخش اولیه با آنها برخورد خواهیم داشت ، نیازی به فرآیند OOAD ندارند . برای ایجاد این برنامه ها، می توان ابتدا مبادرت به توشتن شبه کد آنها کرد و سپس کد C# آنها را نوشت و شبه کد یک زبان غیر رسمی متنی برای بیان عبارات برنامه است . با بزگتر و پیچیده تر شدن مسئله ، برتری روشOOAD به روش شبه کد کاملا مشخص می شود .
UML ( Unified Modeling Language)
اگرچه پردازش های مختلفی ازOOAD وجود دارد ، اما یک زبان گرافیکی برای نمایش نتایج در هر فرآیند OOAD بیشتر از همه بکار گرفته شده است . این زبان UML(unified modeling language) نام دارد که میانه دهه ۱۹۹۰ تحت نظر سه نظریه پرداز به نام های Grady Booch ، James Rumbaugh و Ivar Jacobson توسعه پیدا کرده است .