برای بستن ESC را بزنید

درس دهم : عبارت انتخاب if و else if در جاوا

در این درس میخواهیم شما را با ساختار if و در ادامه ساختار else if آشنا کنیم . این درس را با یک مثال ادامه خواهیم داد .در عبارت انتخاب if هدف ما انتخاب یکی از شرط های ما و اجرای دستورات آن میباشد .